รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข้งและแฟ้ม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าในการผลิต

การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

การผลิตสิ่งพิมพ์

การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign

การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์

การพิมพ์ระบบดิจิทัล

การเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ออฟเซต

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน (OTOP)

การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

การจัดการมลพิษในโรงพิมพ์

อบรมเข้มผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1

การจัดระบบควบคุมคุณภาพในโรงพิมพ์

ระบบการจัดการสีสำหรับงานพิมพ์

ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น

เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง..เลื่อนหลักสูตรฝึกอบรม.!

แจ้งข่าวด่วน..
หลักสูตร: การผลิตสิ่งพิมพ์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2560 นี้
จะทำการจัดฝึกอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวแน่นอน...ท่านใดมีความประสงค์จะฝึกอบรมหลักสูตรนี้
ยังสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้..

หลักสูตรฝึกอบรมที่ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไปก่อนมีดังนี้

หลักสูตร “การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 22-24 สิงหาคม 2560..ขอเลื่อนออกไปก่อน.!

หลักสูตร “เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560..ขอเลื่อนออกไปก่อน.!

หลักสูตร “ระบบการพิมพ์ดิจิทัล”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560..ขอเลื่อนออกไปก่อน.!

หลักสูตร “อบรมเข้มทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 5-6 กันยายน 2560..ขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัคร.!

หลักสูตร “การเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 6-7 กันยายน 2560..ขณะนี้มีผู้สมัคร 3 ท่าน.!

New.! หลักสูตร “เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 13-14 กันยายน 2560..งดจัดฝึกอบรม.!

หลักสูตร “การผลิตสิ่งพิมพ์”
จากตารางฝึกอบรมเดิม วันที่ 19-22 กันยายน 2560..ขณะนี้ยังไม่มีผู้สมัคร.!

NEW>>...หลักสูตร “อบรมเข้มผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่นระดับ 1”
ขอเลื่อนไปจัดในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 และวันสุดท้ายของการลงทะเบียนได้รับส่วนลด 10% วันที่ 22 สิงหาคม 2560


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์: 0 2504 7770-1 (ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ)

                           

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

blog image 4

เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม
แผนที่การเดินทาง: ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2504-7770-1, โทรสาร: 0-2503-4909
E-mail: npttc@stou.ac.th, npttcstou@yahoo.com, http://npttc.stou.ac.th/