พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

หลักสูตร: ระบบการจัดการสีเพื่องานพิมพ์ออฟเซต ขอเลื่อนไปจัดในวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2561
สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ ศฝ. โทร. 02504 7770 - 1

รายละเอียดหลักสูตร
งานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

เนื่องจาก...มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดภาระกิจสำคัญระหว่างวันที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ดังนั้นทางศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมในเดือนมกราคมจากเดิมที่กำหนดไว้ใหม่ดังนี้


ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจหลัก คือการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพิมพ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีโอกาสในการแข่งขันต่อไป.

ปัจจุบันยังคงจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์” และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง รวมถึงสถาบันอื่นๆ.


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน