Popular Course

หลักสูตร: การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมกระบวนการ
ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ รวมถึงข้อมูล
และการทดสอบประเมินราคา...

หลักสูตร: การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์ (8 วัน)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับช่างพิมพ์ออฟเซต ระบบการพิมพ์ เครื่องพิมพ์รวมถึงการทดสอบพิมพ์งาน...

หลักสูตร: เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม

ฝึกอบรมการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
วัสดุที่ใช้รวมถึงแหล่งจำหน่าย
และกระบวนการงานหลังพิมพ์...

หลักสูตร: การผลิตสิ่งพิมพ์

เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กระบวนการพิมพ์งานทั้งงานก่อนพิมพ์
งานพิมพ์ และงานหลังพิมพ์...