การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

COST ESTIMATION FOR PUBLICATIN

 
 

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ให้ประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันได้นอกเหนือจากความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์แล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์งาน และผู้เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องมีความรู้และเข้าใจในการคิดคำนวณต้นทุนในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ การประเมินต้นทุนในกระบวนการการผลิตพิมพ์อย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์งานและผู้เกี่ยวข้องสามารถกำหนดอัตราราคาค่าจ้างพิมพ์งานที่สามารถทำกำไรให้กับธุรกิจทั้งยังรวมไปถึงกลยุทธ์ในการกำหนดราคาค่าจำหน่ายสิ่งพิมพ์และจุดคุ้มทุนในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นๆ ได้ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์งานและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในด้านนี้ซึ่งจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการประเมินราคาค่าต้นทุน และการกำหนดราคาค่าการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญอยู่มาก ซึ่งทางศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติที่ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์โดยเฉพาะ ตระหนักและทราบถึงปัญหานี้ดีจึงได้ทำการจัดทำหลักสูตร: การประเมินราคาสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อสนองตอบความต้องการของธุรกิจการพิมพ์งานให้กับผู้ดำเนินการธุรกิจการพิมพ์งาน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อการฝึกอบรม

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานสิ่งพิมพ์ ทั้งในส่วนของงานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์และงานหลังการพิมพ์


หลักการคิดราคาสิ่งพิมพ์

หลักการคำนวณจำนวนกระดาษที่ใช้พิมพ์งาน และหลักการเผื่อเสียฝึกปฏิบัติทดสอบประเมินราคาสิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ประเภทพิเศษ บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินราคาสิ่งพิมพ์


วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย บรรยายสาธิต และการฝึกปฏิบัติประเมินราคาสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ


วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแบบประเมินผล