การผลิตสิ่งพิมพ์

 
 

หลักการและเหตุผล

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คน แม้ว่าในปัจจุบันจะได้ซื่อว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่มีสื่อหลากหลายประเภทเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลเพื่อทดแทนแล้วก็ตาม แต่สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังคงมีความสำคัญไม่หยิ่งหย่อนหรือน้อยลงไปกว่าเดิม เพราะสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีจุดเด่นหลายประการไม่ว่าจะเป็นง่ายต่อการใช้งาน เอกสารอ้างอิง และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ การผลิตสิ่งพิมพ์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ มีขั้นตอนต่างๆ มากมายกว่าจะได้เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพที่ดีออกมา การเผยแพร่ความรู้ถึงหลักการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลทั่วไปถือเป็นสิ่งจำเป็น และมีประโยชน์ต่อสังคม

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านเทคนิคการพิมพ์แก่บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน บุคคลผู้สนใจทั่วไป และนิสิตนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการผลิตสิ่งพิมพ์


หัวข้อการฝึกอบรม

1.    กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ (บรรยาย)

2.    เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ (บรรยาย)

3.    วัสดุทางการพิมพ์ (บรรยาย)

4.    การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (บรรยาย)

5.    ฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ (ฝึกปฏิบัติ)

      5.1 การจัดเตรียมภาพประกอบการ การออกแบบจัดหน้า ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6,

และโปรแกรม InDesign CS6 เบื้องต้น

      5.2 การจัดทำดัมมี่ Lay_out จัดเรียงลำดับหน้าเพื่อเตรียมการทำแม่พิมพ์

      5.3 การพิมพ์ออฟเซต (บรรยายสาธิตการพิมพ์งาน)

      5.4 การทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ (ฝึกปฏิบัติทำหนังสือปกแข็งขนาด A6 ในส่วนงานหลังพิมพ์)


วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุทางการพิมพ์ในกระบวนการพิมพ์ทุกขั้นตอน


วิธีการประเมินผล

ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้จะต้องมีเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตลอดการฝึกอบรมหลักสูตรและสามารถผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติทดสอบความรู้ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดขึ้น