การจัดระบบควบคุมคุณภาพในโรงพิมพ์

 
 

หลักการและเหตุผล

        ในภาวะปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่การแข่งขันทางการค้าทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตลาดโลกนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์อื่น และสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประโยชน์โดยตรงก็ประสบภาวะจากระบบการค้าเสรี การกีดกันทางการค้าในรูปแบบของการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การมีระบบการผลิตและการควบคุมที่ดี จะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพให้กับลูกค้า และการยกระดับคุณภาพการผลิตภายในให้เท่าเทียบกับสากล และที่สุดจะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ การสร้างและจัดการระบบควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องการ ของโรงพิมพ์ แต่ทั้งนี้ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ การเริ่มต้นวางระบบดังกล่าวก่อน ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติจึงพิจารณาเห็นว่า หลักสูตร “การจัดการระบบควบคุมคุณภาพในโรงพิมพ์” จะเป็นการใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของโรงพิมพ์ทั้งในระดับประเทศ และตลาดโลกต่อไป


วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์และควบคุมคุณภาพการพิมพ์ในขั้นตอนต่างๆ

        2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

        3. เพื่อให้ผู้รับฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน


กลุ่มเป้าหมาย

        บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ตั้งแต่ช่างปฏิบัติการผู้ควบคุมคุณภาพงานหัวหน้างานจนถึงผู้บริหารโรงพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวนรุ่นละ 20  คน

หัวข้อการฝึกอบรม

        1. การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์

        2. คุณภาพกระดาษสำหรับงานพิมพ์

        3. การทดสอบสมบัติกระดาษกระดาษพิมพ์

        4. องค์ประกอบของหมึกพิมพ์

        5. คุณภาพหมึกพิมพ์สำหรับงานพิมพ์

        6. การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการพิมพ์

        7. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

        8. การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์

        9. การควบคุมคุณภาพเคลือบและลามิเนต


ระยะเวลาการฝึกอบรม

        ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรม 3 วัน ประเภทไม่พักค้างคืน