ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

รุ่นที่

วันที่ฝึกอยรม

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1.

การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี
24
9 - 11 พ.ค. 2561
4,500 บาท

2.

ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
7
15 - 16 พ.ค. 2561
3,500 บาท

3.

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าทางการผลิต
2
26 - 27 มิ.ย. 2561
3,500 บาท

4.

การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์ (8 วัน)
21
20 - 23, 27 - 30 มิ.ย. 2561
8,900 บาท

5.

อบรมเข้มผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเภท
ป้อนแผ่น ระดับ 1
27
4 - 5 ก.ค. 2561
4,500 บาท

6.

การจัดระบบควบคุมคุณภาพในโรงพิมพ์
14
10 - 12 ก.ค. 2561
4,500 บาท

7.

เทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้ม
42
18 - 19 ก.ค. 2561
3,500 บาท

8.

การผลิตสิ่งพิมพ์
42
23 - 26 ก.ค. 2561
4,500 บาท

9.

การประเมินราคาสิ่งพิมพ์
44
7 - 9 ส.ค. 2561
4,500 บาท

10.

การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี
25
15 - 17 ส.ค. 2561
4,500 บาท

11.

การเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์
20
22 - 23 ส.ค. 2561
3,500 บาท

12.

เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2
29 - 30 ส.ค. 2561
3,500 บาท

13.

การผลิตสิ่งพิมพ์
43
11 - 14 ก.ย. 2561
4,500 บาท


ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจหลัก คือการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพิมพ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีโอกาสในการแข่งขันต่อไป.

ปัจจุบันยังคงจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์” และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง รวมถึงสถาบันอื่นๆ.


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน