แจ้งข่าวด่วน.

หลักสูตร: “Infographic เพื่อออกแบบสื่อในอนาคต” ที่จะจัดในวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ขอเลื่อนไปจัดฝึกอบรมในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562
และหลักสูตร: “การประเมินราคาสิ่งพิมพ์” ที่จะจัดในวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ขอเลื่อนไปจัดฝึกอบรมในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 แทน..แจ้งมาเพื่อทราบ.!

ฝ่ายจัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ (สำนักพิมพ์ มสธ.)

หากยังไม่แน่ใจติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ โทร. 02 504 - 7770 -2 หรือสมัครผ่านทาง websize:
http://npttc.stou.ac.th


จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร


รศ.สุณี ภู่สีม่วง
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
อาจารย์