แจ้งข่าวด่วน.!

เนื่องจากวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติทั้งหมด ไปสัมมนา ที่กาญจนบุรี
ดังนั้นจึงขอแจ้งข่าวมาเพื่อทราบ..


หลักสูตร: “การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์”
วันที่ 23 - 26 เมษายน, 2 - 4 พฤษภาคม 2562 สำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร: “บรรจุภัณฑ์ระบบโลจิสติกส์”
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วได้แล้วเช่นกัน


หลักสูตร: “Infographic เพื่อออกแบบสื่อในอนาคต” ที่จะจัดในวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ขอเลื่อนไปจัดฝึกอบรมในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562

และหลักสูตร: “การประเมินราคาสิ่งพิมพ์” ที่จะจัดในวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ขอเลื่อนไปจัดฝึกอบรมในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 แทน..
แจ้งมาเพื่อทราบ...ฝ่ายจัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ (สำนักพิมพ์ มสธ.)

หากยังไม่แน่ใจติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ โทร. 02 504 - 7770 -2
หรือสมัครผ่านทาง websize: http://npttc.stou.ac.thหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562


จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร


รศ.สุณี ภู่สีม่วง
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
อาจารย์