หลักสูตร: การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าทางการผลิต ขอเลื่อนออกไปก่อน
ส่วนกำหนดการว่าจะจัดในวันไหนนั้น..จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง.

ด่วน..! หลักสูตร: “การผลิตสิ่งพิมพ์”
เลือนไปจัดในวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 แทนหมายกำหนดเดิม

หลักสูตร: “การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี”
เลื่อนไปจัดในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตร
งานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร


ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจหลัก คือการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพิมพ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีโอกาสในการแข่งขันต่อไป.

ปัจจุบันยังคงจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์” และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง รวมถึงสถาบันอื่นๆ.


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
อาจารย์