แจ้งทราบ..หลักสูตร: “การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี”
ที่จะจัดระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 นี้
ขอเลื่อน..ออกไปก่อนส่วนจะจัดอีกทีวันไหนนั้นทาง
ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง WEB SITE
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ” 025047770-1

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตร
งานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

เนื่องจาก...มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ติดภาระกิจสำคัญระหว่างวันที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ดังนั้นทางศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมในเดือนมกราคมจากเดิมที่กำหนดไว้ใหม่ดังนี้


ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจหลัก คือการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพิมพ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีโอกาสในการแข่งขันต่อไป.

ปัจจุบันยังคงจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์” และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง รวมถึงสถาบันอื่นๆ.


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน