มีข่าวดีมาบอก.!

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์
ร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดฝึกอบรมหลักสูตร:

“การใช้โปรแกรม Photoshop จัดการภาพเพื่องานพิมพ์”


หลักสูตรนี้จัดเพียงวันเดียวที่ 4 กันยายน 2561 แบ่งเป็น กลุ่ม ๆ ละ 10 ท่าน ฝึกอบรมฯ เช้า 09 - 12.00 น. และ กลางวัน 13.00 น. - 16.00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น

ไม่เสียค่าใช้จ่าย..ฟรี..(คลิ๊กสมัครออนไลน์)


แจ้งข่าวด่วน.!

หลักสูตร: “การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซต 4 สี”
ที่จะจัดในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมฯ ออกไปก่อน

แจ้งทราบ.!

หลักสูตร: “การเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ รุ่นที่ 19”
ซึ่งจะจัดขึ้น..ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561 นี้ สามารถจัดฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้แน่นอนแล้วท่านใดสนใจจะสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้
ยังสามารถสำรองที่นั่งเพิ่มเติมได้ ส่วนท่านใดที่ได้สมัครมาแล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนได้
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
(ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ (ศฝ.)โทร.02 504 7770-1)

แจ้งทราบ.!

หลักสูตร: เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 บัดนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามจำนวนที่สามารถจะดำเนินการจัดฝึกอบรมได้แล้ว ส่วนท่านใดที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ยังสามารถสำรองที่นั่งเพิ่มเติมได้ และท่านที่ได้ส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว
ให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเทียนได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ (ศฝ.)โทร.02 504 7770-1)

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตร
งานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร


ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจหลัก คือการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพิมพ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้มีโอกาสในการแข่งขันต่อไป.

ปัจจุบันยังคงจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์” และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง รวมถึงสถาบันอื่นๆ.


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
อาจารย์