พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตร
งานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
อาจารย์