สถานที่ติดต่อและแผนที่การเดินทาง

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2504-7770-1, โทรสาร: 0-2503-4909
E-mail: npttc@stou.ac.th. npttcstou@yahoo.com, http://npttc.stou.ac.th