เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานพับ ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานทำสำเร็จงานออฟเซตงานพับขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพับได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานพับ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานพับ ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานพับมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานพับ ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานพับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างพับ หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40101 เตรียมวัสดุสำหรับงานพับ

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานพับ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานพับที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพับที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพับ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานพับ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานพับมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานพับ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานพับมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างงานพับ หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40102 เตรียมเครื่องพับ
40103 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานพับ
40104 บำรุงรักษาเครื่องพับ

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานพับ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางวิเคราะห์คุณภาพงานพับได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานพับ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติงานพับขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานพับมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างพับ หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40105 วิเคราะห์คุณภาพงานพับและเสนอแนะการแก้ปัญหาการพับด้วยเครื่องพับ
40106 วางแผนและควบคุมงานพับ

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานไสสันทากาว ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานทำสำเร็จงานออฟเซตงานไสสันทากาวขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานไสสันทากาวได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานไสสันทากาว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานไสสันทากาว ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานไสสันทากาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานไสสันทากาว ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานไสสันทากาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40201 ปฏิบัติงานไสสันทากาว
40202 ตรวจสอบคุณภาพงานไสสันทากาวเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว
40203 บำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาวเบื้องต้น

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานไสสันทากาว ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานไสสันทากาวที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานไสสันทากาวที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานไสสันทากาว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานไสสันทากาว ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานไสสันทากาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานไสสันทากาว ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานไสสันทากาวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างไสสันทากาว หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40204 เตรียมเครื่องไสสันทากาวให้พร้อมในงานไสสันทากาว
40205 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานไสสันทากาว
40206 บำรุงรักษาเครื่องไสสันทากาวตามแผนการบำรุงรักษา

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต –งานไสสันทากาว ขั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฎิบัติงาน กระบวนการคิดและปฎิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานไสสันทากาว ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีความรู้และทักษะปฎิบัติงานไสสันทากาวขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานไสสันทากาวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างไสสันทากาว หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40207 วิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการไสสันทากาว
40208 วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ไสสันทากาว

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานทำสำเร็จงานออฟเซตงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานทำเล่มหนังสือได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานทำเล่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40301 ปฏิบัติงานทำเล่มแบทากาวหัวด้วยมือ
40302 ปฏิบัติงานทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ
40303 ปฏิบัติงานทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปก่อน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40304 ปฏิบัติงานทำเล่มแบบเย็บลวด
40305 ตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนหลังตัดเจียน
40306 บำรุงรักษาเครื่องเย็บลวดตามแผนการบำรุงรักษา

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางวิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำสำเร็จงานออฟเซต-งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกอ่อน หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40307 วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกอ่อนและเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
40308 วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ทำเล่มหนังสือปกอ่อน

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต -งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานหลังพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานหลังพิมพ์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานหลังพิมพ์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เชี่ยวชาญงานหลังพิมพ์ ผู้บริหารระดับต้น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานหลังพิมพ์ หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
40401 บริหารจัดการการผลิตในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
40402 บริหารจัดการระบบควบคุมคุณภาพในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
40403 วางแผนและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานหลังพิมพ์

 

Recent Works