ระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขากระบวนการก่อนพิมพ์

สำหรับเกณฑ์มาตรฐานของคุณวุฒิวิชาชีพสาขากระบวนก่อนพิพม์ ในส่วนของผู้สมัครขอเข้ารับการประเมินและการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชามีดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือปฏิบัติการวาดและตกแต่งภาพ และทักษะฝีมือปฏิบัติการจัดหน้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างศิลป์ (Art studio-Print medias) ช่างศิลป์ (Art studio-Publishing)
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
10103 ปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับตกแต่งภาพ
10104 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดและตกแต่งภาพ
10105 ปฏิบัติการเตรียมไฟล์สำหรับจัดหน้า
10106 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดหน้า

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์ และการติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และข้อ 2)หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์เป็นช่างศิลป์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Print designer)
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
10107 ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10109 ปฏิบัติการตรวจสอบงานก่อนพิมพ์
10113 การติดต่อสื่อสารประสานงานเบื้องต้น

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการเตรียมงาน การวางแผนงาน การดำเนินการผลิต การแก้ไขปัญหา การนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน และสามารถบริหารงานออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรี
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และข้อ 2)หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์เป็นช่างศิลป์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior designer)
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
10101 การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
10102 การวางแผนงานให้เหมาะสมกับงาน
10108 การดำเนินการผลิต
10110 การแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงาน
10112 การเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน
10114 การบริหารงานเบื้องต้น

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานออกแบบสิ่งพิมพ์ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นๆ ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพออกแบบสิ่งพิมพ์ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการผลิตและการบริหารจัดการในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนในการออกแบบได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษได้ดี
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรี
กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และข้อ 2)หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์เป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้จัดการแผนกออกแบบ (Design manager)
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
10111 การตรวจสอบการผลิต
10115 การบริหารจัดการในหน่วยงาน
10116 การประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบ

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้นได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

20101 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
20104 ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟเบื้องต้น
20107 ปฏิบัติการงานสร้างแม่พิมพ์ ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP, CTcP) เบื้องต้น
20109 ประสานงานกับลูกค้าเบื้องต้น

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือปฏิบัติการวาดและตกแต่งภาพ และทักษะฝีมือปฏิบัติการจัดหน้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
20102 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
20105 ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการ
20108 ปฏิบัติการงานสร้างแม่พิมพ์ ด้วยเครื่องสร้างแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ (CTP, CTcP) ชำนาญการ
20110 ประสานงานกับลูกค้าชำนาญการ

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่

เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์ และการติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6หรือเทียบเท่า 3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และข้อ 2)หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์เป็นช่างศิลป์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
20103 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชำนาญการขั้นสูง
20106 ปฏิบัติงานวางหน้าเลย์เอาท์และงานดิจิทัลปรู๊ฟชำนาญการขั้นสูง

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการเตรียมงาน การวางแผนงาน การดำเนินการผลิต การแก้ไขปัญหา การนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน และสามารถบริหารงานออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรี 3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และข้อ 2)หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์เป็นช่างศิลป์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior designer) หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
20111 ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
20112 สามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
20113 วางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน
20114 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานออกแบบสิ่งพิมพ์ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นๆ ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพออกแบบสิ่งพิมพ์ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการผลิตและการบริหารจัดการในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนในการออกแบบได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษได้ดี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 5 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรี 3. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) และข้อ 2)หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับฝีมือชั้น 5 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์เป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการแผนกทำแม่พิมพ์ออฟเซตระบบดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
20115 การวางแผนรองรับเทคโนโลยี
20116 วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร
20117 ควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

 

Recent Works