เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์ดิจิทัลได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านพิมพ์ดิจิทัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานพิมพ์ดิจิทัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30201 ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 1
30204 บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 1

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์ดิจิทัลที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านพิมพ์ดิจิทัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานพิมพ์ดิจิทัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างพิมพ์ดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30202 ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 2
30205 บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 2
30207 ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 2

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านพิมพ์ดิจิทัลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างพิมพ์ดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30203 ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3
30206 บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 3
30208 ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 3

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ดิจิทัล โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานพิมพ์ดิจิทัล และการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานพิมพ์ดิจิทัลมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ดิจิทัล ผู้บริหารระดับต้น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์ดิจิทัลหัวหน้าควบคุมคุณภาพ หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30209 วางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน
30210 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
30211 สามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
30212 ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
30213 วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางองค์กร

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ มีสมรรถนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนรองรับเทคโนโลยี การควบคุมต้นทุนในการผลิตได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ระดับฝีมือ ชั้น 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์ดิจิทัล หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30214 ควบคุมต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
30215 การวางแผนรองรับเทคโนโลยี
30216 การกำหนดค่าตอบแทนและเงือนไขการทำงาน

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ชั้น 1

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์ทำงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30301 ทักษะเบื้องต้นการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซต
30310 ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต
30311 ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ชั้น 2

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ด้านการพิมพ์และมีประสบการณ์ทำงานด้านพิมพ์ออฟเซตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30302 ทักษะฝีมือการเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
30303 ทักษะฝีมือการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
30307 การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
30312 การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ชั้น 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 3 ต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30304 ทักษะเฉพาะทางการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
30309 การป้องกันและแก้ไขปัญหางานพิมพ์ออฟเซต

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ : สาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น และการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับฝีมือชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานพิมพ์ออฟเซตมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ผู้บริหารระดับต้น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์ออฟเซตหัวหน้าควบคุมคุณภาพ หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30305 ทักษะชำนาญการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
30306 การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
30308 การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

 

Recent Works