มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการเป็นสื่อกลาง
ข่าวสาร เอกสารธุรกิจ การส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้า ฉลากคำเตือน ตำราเรียน รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ที่ให้ความรู้ ความบันเทิง และการนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันแม้สังคม การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์จะ เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อผู้ประกอบการในอุตสากรรมการพิมพ์เป็นอย่างมากเกิดการปรับตัว
ทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน เข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ของการมีคุณวุฒิวิชาชีพ

ด้านบุคลากร
ในด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับรองความสามารถในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
เกิดความภาคภูมิใจเพิ่มมูลค่าในตนเอง ยกระดับศักยภาพของบุคคล
ด้านผู้ประกอบการ

ได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการ ลดเวลาในการสรรหาบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานกับคนที่ไม่ตรงกับหน้าที่
กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนได้ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพที่ทำงานได้จริง สร้างผลิตผลและข้อได้เปรียบทางการตลาด
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ด้านสถาบันการศึกษา

ปรับผลการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์การทำงานที่ดี โดยนำสมรรถนะวิชาชีพมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นระบบฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างบัณฑิตและเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงานสากล

ด้านประเทศ

กำลังคนที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศและเกิดการยอมรับความสามารถของบุคลากรของไทยทั้งในประเทศและระดับสากลเพื่อรองรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเคลื่อนตลาดแรงงาน

คุณวุฒิวิชาชีพของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

สาขากระบวนการก่อนพิมพ์
อาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3, 4, 5
อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2, 3, 4, 5

สาขากระบวนการพิมพ์
อาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3, 4, 5
อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3, 4
 

สาขากระบวนการหลังพิมพ์
อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต_งานพับ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3
อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต_งานไสสันทากาว คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3
อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต_งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3
อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต_งานบริหารจัดการผลิตงานหลังพิมพ์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4