ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

รุ่นที่

วันที่ฝึกอยรม

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1.

ทักษะทำหนังสือปกแข็งและซ่อมหนังสือ
1
20 - 21 ก.พ. 2562
3,500 บาท

2.

ทักษะออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1
21 - 22 ก.พ. 2562
3,500 บาท

3.

ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น
3
5 - 8 มี.ค. 2562
6,000 บาท

4.

การพิมพ์ออฟเซตสำหรับช่างพิมพ์
22
23 - 26 เม.ย. 2562,
2 - 4 พ.ค. 2562
9,000 บาท

5.

บรรจุภัณฑ์ระบบโลจิสติก
1
29 - 30 พ.ค. 2562
3,500 บาท

6.

Infographic เพื่ออกแบบสื่อในอนาคต
1
5 - 6 มิ.ย. 2562
3,500 บาท

7.

สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
1
26 - 28 มิ.ย. 2562
4,500 บาท

8.

การประเมินราคาสิ่งพิมพ์
46
26 - 28 มิ.ย. 2562
4,500 บาท

9.

ทักษะทำหนังสือปกแข็งและซ่อมหนังสือ
2
26 - 27 มิ.ย. 2562
3,500 บาท

10.

พื้นฐานการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Sketup
1
9 - 10 ก.ค. 2562
3,500 บาท

11.

สร้าง EPUB ด้วย Adobe InDesign CC ไม่อยากอย่างที่คิด
1
12 - 14 ก.ค. 2562
4,500 บาท

12.

อบรมเข้มสำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างพิมพ์ออฟเซต
ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1
27
25 - 26 ก.ค. 2562
4,500 บาท

13.

ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
2
18 - 19 ก.ย. 2562
3,500 บาท

14.

สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator CC
1
5 - 7 ส.ค. 2562
4,500 บาท

15.

สร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วย Adobe Photoshop
1
12 - 13 ก.ย. 2562
3,500 บาท


รศ.สุณี ภู่สีม่วง
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ

รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน