เป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลาการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ เพื่อเพิ่มพูนและยกระดับคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์

เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์อื่นๆ
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Address:

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Telephone:

0-2504-7770-2

Fax:

0-2504-4909

e-mail:

npttc@stou.ac.th, npttc2537@gmail.com, npttcstou@yahoo.com

website:

https://npttc.stou.ac.th